Nederlands ( NL )
Begeleiding Europees referentie kader

Het Europees referentiekader voor de talen (ERK)>

Beschrijving van de niveaus A1 tot C2

Welke datum u ook kiest en hoeveel tijd u ook heeft om Frans te leren in Frankrijk, wij hebben de cursus die bij u past.

Het ERK heeft twee doelen :
1. Afstemmen van de pedagogische methodes gebaseerd op een algemeen idee over wat een leerder moet weten;
2. Een stuk gereedschap dat de leerder in staat stelt zijn niveau vast te stellen.

Niveau A1/A2 : beginner. Beperkte kennis van het Frans
Niveau B1/B2 : gevorderd. Gevarieerde kennis van het Frans
Niveau C1: vergevorderd. Goede kennis van het Frans
Niveau C2: bekwaam. Uitstekende kennis van het Frans

Naast deze niveaus biedt Azurlingua :
A0 : compleet beginner. Geen enkele kennis van het Frans.

Wat is uw kennis van het Frans ?
U kunt een idee krijgen van uw niveau door de test van de school on line te doen ; deze is echter met Franse instructies. Als je naar de Nederlandse site ERK.nl gaat kun je een test doen waarbij je moet aangeven wat je wel of niet al zeggen kan.

Vaardigheden in de cursussen

Onze cursussen Frans volgen het Europees Referentie Kader (ERK) dat de vijf vaardigheden beschrijft (luisteren, gesprekken voeren, spreken, lezen en schrijven) per niveau (basisgebruiker, onafhanleijke gebruiker, vaardig gebruiker). Het belang van deze classificatie is dat u uw vorderingen kan volgen tijdens het leren maar ook op ieder moment in uw leven.

Ladre 

Het Europees referentiekader voor de talen (ERK)


Bron voor enkele delen van de vertaling: Taalprofielen, Liemberg/Meijer 2004


LUISTEREN
LEZEN
GESPREKKEN VOEREN
SPREKEN
SCHRIJVEN
A1

Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken.

Ik kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi.

Ik kan een eenvoudige interactie uitvoeren, aangenomen dat de andere persoon bereid is om dingen te herhalen of opnieuw te formuleren in een langzamer spreektempo en mij helpt bij het formuleren van wat ik probeer te zeggen. Ik kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden met betrekking tot directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen. Ik kan eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om mijn woonomgeving en de mensen die ik ken, te beschrijven.
Ik kan een korte, eenvoudige briefkaart schrijven, bijvoorbeeld voor het zenden van vakantiegroeten. Ik kan formulieren met persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld het invoeren van mijn naam, nationaliteit en adres op een hotelinschrijvingsformulier.
A2-1 Ik kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die voornamelijk van direct persoonlijk belang zijn. Ik kan getallen en cijfers en eenvoudige woorden die personen aanduiden begrijpen in korte boodschappen en aankondigingen.

Ik kan teksten lezen over bekende thema’s. Ik kan specifieke voorspelbare informatie vinden in persoonlijke brieven of in een tekst over bekende onderwerpen.

 

Ik kan deelnemen aan korte gesprekken in eenvoudige en vertrouwde situaties (ontmoeting, aankopen, informatie vragen) zonder dat de gesprekspartner heel veel moeite moet doen om me te begrijpen.

Ik kan mezelf, mijn familie en vrienden voorstellen (identiteit, werk, hobby’s, woonsituatie…) in enige eenvoudige zinnen.

Ik kan in twee of drie zinnen mondelinge informatie schriftelijk vastleggen.

A2-2

Ik kan niet eerder gehoorde eenvoudige taaluitingen begrijpen over bekende onderwerpen. Ik kan eenvoudige en duidelijke werkinstructies volgen. Ik kan cijfers en getallen die in een zin worden uitgesproken begrijpen.

Ik kan de hoofdzaak halen uit een eenvoudige en korte tekst met weinig onbekende woorden. Ik kan informatie halen uit een tekst over een bekend onderwerp.

Ik kan in een kort gesprek vragen stellen en beantwoorden over vertrouwde onderwerpen, als deze antwoorden niet van lange duur hoeven te zijn en geen persoonlijke mening betreffen.

Ik kan in enkele zinnen en met eenvoudige middelen mijn persoonlijke situatie beschrijven en de belangrijkste informatie over mezelf met betrekking tot ingebrachte thema’s (smaak, opleiding …) samenvatten.

Ik kan een memo of korte en eenvoudige boodschap opstellen om informatie door te geven met gebruik van documenten of het woordenboek. De algemene betekenis van de geschreven tekst blijft duidelijk ook al komen er fouten in voor.

A2-3

Ik kan begrijpen waar het over gaat in een gesprek over een vertrouwd onderwerp. Ik kan in korte boodschappen eenvoudige zinnen begrijpen en woorden of woordgroepen die de tijd aangeven en de meest voorkomende logische verbanden herkennen.

Ik kan de hoofdzaak halen uit korte eenvoudige brieven over een vertrouwd onderwerp. Ik kan logische signaalwoorden en woorden die de tijd aangeven in een tekst herkennen.

Ik kan in een eenvoudige en vertrouwde omgeving, na voorbereiding en waar het slechts gaat om uitwisseling van eenvoudige en directe informatie en over vertrouwde onderwerpen of activiteiten. Tijdens deze uitwisseling maak ik weinig fouten die het begrip moeilijk maken.

Ik kan in enkele zinnen en met eenvoudige middelen een recente ervaring beschrijven (stage, werk…)

Ik kan een persoonlijke brief schrijven om me voor te stellen, te bedanken of iets over mezelf te vertellen. Ik kan een memo of korte boodschap opstellen als antwoord op een vraag. Het is nog nodig om de boodschap meermalen te lezen vanwege hinderlijke fouten die het begrip bemoeilijken.


B1-1

Ik kan de hoofdpunten herkennen in een opeenvolging van gebeurtenissen en de personen en plaatsen daar op de juiste manier in plaatsen. Ik kan in ieder ander geluidsdocument van dezelfde moeilijkheid de hoofdzaken begrijpen.

Ik kan de opbouw van een niet te lange tekst of brief herkennen. Ik kan de belangrijkste beschrijvingen van gebeurtenissen in een tekst of een brief over een vertrouwd onderwerp begrijpen.

 

Ik kan deelnemen aan een gesprek met korte en vertrouwde uitwisselingen en over onderwerpen over mijn persoonlijke situatie (familie, hobby's, werk, studie) of over eenvoudige informatie over een vertrouwd onderwerp.

Ik kan in enkele eenvoudige zinnen op samenhangende wijze een ervaring of gebeurtenis beschrijven. Ik kan een mening geven.

Ik kan een eenvoudige en samenhangende tekst schrijven over een vertrouwd onderwerp. Ik kan een persoonlijke brief schrijven. Ik kan bij nalezen belangrijke taalfouten uit de tekst halen.

B1-2

Ik kan een gesprek van minder dan 2 minuten het standpunt van ieder van de deelnemers begrijpen als ze zich helder en duidelijk uitspreken over een bekend onderwerp. Ik kan specifieke informatie halen en begrijpen uit een informatief document. Ik kan in een langer verhaal het verloop van de gebeurtenissen begrijpen als het onderwerp vertrouwd is.

Ik kan in iedere korte tekst of brief geschreven in standaardtaal de belangrijkste informatie halen die van algemene aard is en die gaat over vertrouwde onderwerpen met betrekking tot werk en persoonlijk leven.

.

Ik kan zonder veel moeite deelnemen aan een gesprek en redelijk omgaan met thema’s die onbekend zijn. Ik moet nog naar woorden zoeken of hulp vragen aan mijn gesprekspartner.

Ik kan kort mijn mening of plannen uiteenzetten en verdedigen, waarbij er samenhang is in wat ik zeg.

Ik kan gebeurtenissen, een stage of ervaring en indrukken beschrijven in een tekst van tenminste 10 regels, zonder te veel gebruik te maken van het woordenboek.

B1-3

Ik kan de details begrijpen van een boodschap van tenminste twee minuten over een vertrouwd onderwerp. Ik kan technische informatie begrijpen over producten en diensten. Ik kan argumenten die ingebracht worden door verschillende deelnemers aan een gesprek begrijpen als ze duidelijk zijn geformuleerd.

Ik kan de hoofdzaak halen van ieder tekst of brief die niet langer is dan 40 regels, opgesteld in standaard Frans en gaand over vertrouwde onderwerpen met betrekking tot werk en bekend thema.

 

Ik kan omgaan met de meeste situaties die men kan tegenkomen gedurende een reis in een Franstalig land. Ik kan zonder voorbereiding deelnemen aan een gesprek over vertrouwde onderwerpen of van persoonlijk belang in het dagelijks leven.

Ik kan de intrige van een film (of roman…) vertellen en mijn reactie beschrijven waarbij ik signaalwoorden en woorden die het tijdsverloop aangeven gebruik.

Ik kan zonder moeite een persoonlijke brief opstellen of een eenvoudige samenhangende tekst over vertrouwde onderwerpen schrijven, waarbij taalfouten kunnen voorkomen maar het lezen niet hinderen.
B2

Ik kan een uitgebreid betoog en lezingen volgen en ik kan zelfs complexe redeneringen volgen, aangenomen dat het onderwerp redelijk vertrouwd is. Ik kan het meeste nieuws op de tv en programma's over actuele zaken begrijpen. Ik kan het grootste deel van de films in standaardtaal begrijpen.

Ik kan artikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, waarbij de schrijvers een bijzondere houding of standpunt innemen. Ik kan eigentijds literair proza begrijpen.

Ik kan tot op zekere hoogte deelnemen aan een vloeiende en spontane interactie, waardoor regelmatige interactie met moedertaalsprekers redelijk mogelijk is. Ik kan binnen een vertrouwde context actief deelnemen aan een discussie en hierin mijn standpunten uitleggen en ondersteunen.

Ik kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen presenteren over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op mijn interessegebied. Ik kan een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voordelen en nadelen van diverse opties uiteenzetten.

 

Ik kan een duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op mijn interesses. Ik kan een opstel of verslag schrijven, informatie doorgeven of redenen aanvoeren ter ondersteuning van of tégen een specifiek standpunt. Ik kan brieven schrijven waarin ik het persoonlijk belang van gebeurtenissen en ervaringen aangeef.

C1
Ik kan een uitgebreide toespraak begrijpen, zelfs wanneer deze niet duidelijk gestructureerd is en wanneer relaties slechts impliciet en niet expliciet worden aangegeven. Ik kan zonder al te veel inspanning tv-programma's en films begrijpen. Ik kan lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen en het gebruik van verschillende stijlen appreciëren. Ik kan gespecialiseerde artikelen en lange technische instructies begrijpen, zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op mijn terrein. Ik kan mezelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder nadrukkelijk naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Ik kan de taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale en professionele doeleinden. Ik kan ideeën en meningen met precisie formuleren en mijn bijdrage vaardig aan die van andere sprekers relateren. Ik kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen geven over complexe onderwerpen en daarbij subthema's integreren, specifieke standpunten ontwikkelen en het geheel afronden met een passende conclusie. Ik kan mijzelf in duidelijke, goed gestructureerde tekst uitdrukken en behoorlijk uitgebreid standpunten uiteenzetten. Ik kan in een brief, een opstel of een verslag gedetailleerde uiteenzettingen schrijven over complexe onderwerpen en datgene wat ik als in het oog springende kwesties beschouw, benadrukken. Ik kan verschillende soorten teksten schrijven in een zelfverzekerde, persoonlijke stijl die aangepast is aan de lezer die ik in gedachten heb.
C2
Ik heb geen problemen met het begrijpen van de gesproken taal, in welke vorm dan ook, hetzij in direct contact, hetzij via de radio, zelfs niet wanneer het normale spreektempo wordt gebruikt, aangenomen dat ik enige tijd heb om vertrouwd te raken met het accent. Ik kan moeiteloos vrijwel alle vormen van de geschreven taal lezen, inclusief abstracte, structurele of linguïstische complexe teksten, zoals handleidingen, gespecialiseerde artikelen en literaire werken. Ik kan zonder moeite deelnemen aan welk gesprek of discussie dan ook en ben zeer vertrouwd met idiomatische uitdrukkingen en spreektaal. Ik kan mezelf vloeiend uitdrukken en de fijnere betekenisnuances precies weergeven. Als ik een probleem tegenkom kan ik mijn betoog zo herstructureren dat andere mensen het nauwelijks merken. Ik kan een duidelijke, goedlopende beschrijving of redenering presenteren in een stijl die past bij de context en in een effectieve logische structuur, zodat de toehoorder in staat is de belangrijke punten op te merken en te onthouden. Ik kan een duidelijke en vloeiend lopende tekst in een gepaste stijl schrijven. Ik kan complexe brieven, verslagen of artikelen schrijven waarin ik een zaak weergeef in een effectieve, logische structuur zodat de lezer de belangrijke punten kan opmerken en onthouden. Ik kan samenvattingen en kritieken op professionele of literaire werken schrijven.

 

Het ERK heeft twee doelen :
1. Afstemmen van de pedagogische methodes gebaseerd op een algemeen idee over wat een leerder moet weten;
2. Een stuk gereedschap dat de leerder in staat stelt zijn niveau vast te stellen.

Het ERK is opgesteld door de Raad van Europa die het heeft verspreid in een dertigtal talen. Het is een vervolg op het project “Drempelniveaus”. Het is een onmisbaar instrument voor het bepalen van de leerdoelen per niveau bij het leren van een taal, en onmisbaar voor de keuze van de leermiddelen die naar deze niveaus leiden.

Het beschrijft zo volledig mogelijk dat wat taalleerders moeten leren om in de taal te kunnen communiceren (taalcompetenties), de kennis en de vaardigheden die ze moeten verwerven om te komen tot een doelmatig taalgebruik.


Dit gemeenschappelijk instrument is bedacht om de communicatieproblemen die voortkomen uit de verschillende educatieve systemen op te heffen en om de vergelijking tussen internationale toetsresultaten te vergemakkelijken.


Het is bedoeld voor iedereen die zich bezighouden met taalonderwijs, het leren van een taal en met het testen van taalvaardigheden: zij die taalprogramma’s samenstellen, leerkrachten, trainers, cursisten…

Het ERK heeft dus 3 types taalgebruikers gedefinieerd; deze taalgebruikers krijgen taken te verrichten in situaties in verschillende terreinen van het sociale leven.  

Niveau A1/A2 : basisgebruiker van het Frans
Niveau B1/B2 : onafhankelijk gebruiker van het Frans
Niveau C1/C2 : vaardig gebruiker van het Frans

 
(Voor meer informatie: raadpleeg de site van ERK.nl)

 

Tip !

The electric sockets can be different, depending on the country. Don't forget to bring a universal plug.

 

Reasons to come to Azurlingua...


Disposal for the very beginners.


A quality label awarded by the French Government.


Rates and "custom" packages that meet your expectations.


Partnerships with other institutions and Universities.

With 11 different levels of French, Azurlingua proudly offers you a tailored education.


NEW : You have the option of paying in 2, 3 or 4 installments with no extra-charge


And many more
 
 
image image image

Join us on Facebook

 
Réseaux sociaux

Recommandez-nous sur Facebook !Vous avez aimé cette page ?
Alors aidez nous à la rendre populaire !


Azurlingua

Cours Professeurs

Stages pédagogiques

formation pour Professeurs

formations pour professeurs

Programme Exécutif

Pratiquez le français des Affaires!

programme executive

Programme éxecutif pour Adultes


Wij zijn lid van
soufflecampus francecsnfla

Zij vertrouwen erop dat wij

centre d'examen SELFEE